Follow Via Facebook
Follow Via Twitter
Follow Via google+

Warning: file_get_contents(http://wedlink.buklsainsa.org/kc.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/epdafg5/public_html/wp-content/themes/shark/header.php on line 79

دری

Untitled.png 2

فراخوان برای درخواست نامه – جوایز قهرمان

مقدمه:

برای اولین بار مردان و زنان افغان که به طور خستگی ناپذیر رهبری زنان را در سکتور های دولتی و خصوصی ترویج مینمایند، شناسای خواهند شد. این پروسه از طریق جایزه قهرمانان انجام و به تاریخ 15 جولایی 2018م مطابق 24 سرطان 1397 ه.ش به طور رسمی راه اندازی میگردد.

جوایز قهرمان جهت شناسایی و تقدیر حمایت کنندگان توانمندسازی زنان یک پلان دراز مدت میباشد تا از این طریق پذیرش اجتماعی و سازمانی و حمایت از مشارکت فعال زنان را در جامعه افزایش دهد. یک قهرمان “ایده آل” همان مرد یا زن می باشد که رهبری قابل ملاحظۀ را در راستای ترویج و پیشبرد نقش زنان در سکتور عامه و بطور وسیع در یک جامعه به نمایش گذاشته باشد.

این ابتکار به رهبری وزارت امور زنان و به همکاری وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، نهادهای منتخب جامعه مدنی و سایر ادارات دولتی و غیر دولتی بشمول گروه های جوانان و نخبه گان کشور، انجام میگردد.

کی ها می توانند برای جوایز قهرمان درخواست نمایند؟

 • مرد و زن از سکتور خصوصی و یا دولتی در ولایت کابل، هرات، بلخ، کندهار و ننگرهار که تلاش های مهم را در ترویج رهبری زنان انجام داده اند.
 • اتباع افغانستان (کسانی که بیرون از کشور زندگی می نمایند، آنها واجد شرایط نمی باشند)
 • حداقل 18 سال سن داشته باشند
 • یک فرد می تواند تنها یک بار برای جوایز قهرمانان کاندید گردد.

چه کسی برای جوایز قهرمان درخواست داده نمی تواند؟

 • رهبران و یا اعضای احزاب سیاسی
 • اعضای کمیتۀ بررسی جوایز قهرمانان
 • اعضای کمیتۀ انتخاب جوایز قهرمانان

جوایز قهرمانان چند کتگوری دارد؟

دو نوع کتگوری برای جوایز قهرمان وجود دارد: جوایز سکتور دولتی و جوایز سکتور خصوصی. معیار ها برای هر کتگوری به شرح ذیل میباشد:

کتگوری اول: جوایز سکتور دولتی

کسی که معیارات ذیل را دارا باشد، می تواند به جایزۀ قهرمان مربوط به سکتور دولتی درخواست دهد:

معیار 1 الف برای حمایت از زنان تعهد نشان داده باشد
معیار 1 ب در ایجاد ظرفیت زنان در بخش پالیسی سازی و طرزالعمل ها مبارزه کرده باشد
معیار 1 ج محیط کاری دوستانه را برای زنان ایجاد نموده باشد
معیار 1 د تاثیر گذار بالای مردم باشد
معیار 1 ر تمایل برای مطرح شدن در جامعه داشته باشد
معیار 1 ز در طول ده سال گذشته نه باید در بخش توسعه جندر جایزۀ را دریافت کرده باشد.
معیار 1 س اولویت به کسانی داده خواهد شد که باوجود منابع محدود، محدودیت های فرهنگی و امنیتی، کمبود ارتباطات و حمایت های حکومتی/سیاسی برای کمک با زنان تلاش نموده باشد.
معیار 1 ش کسانی که در پروژه های تقویت زنان کار نموده است ولی برای زنان خانوادۀ خویش دسترسی به حقوق اساسی را نه داده باشد به صفت قهرمان انتخاب شده نمی توانند. آنها باید این تغییر را از خانواده خویش آغاز نمایند و بعد در سدد تغییر جامعه باشند.
معیار 1 ص قهرمان باید در جامعه/ یا در موسسۀ که کار می نماید، شهرت خوب داشته باشد.

کته گوری دوم: جوایز سکتور خصوصی

کسی که معیارات ذیل را دارا باشد، می تواند به جایزۀ قهرمان مربوط به سکتور خصوصی درخواست دهد:

معیار 2 الف تاثیر گذار بالای اجتماع باشد
معیار 2 ب رضایت برای دفاع از زنان را داشته باشند
معیار 2 ج شجاعت و رهبری شخصی را به نمایش گذاشته باشد
معیار 2 د تاثیر گذار بالای مردم باشد
معیار 2 ر تمایل برای مطرح شدن در جامعه داشته باشد
معیار 2 ز در طول ده سال گذشته نه باید در بخش توسعه جندر جایزۀ را دریافت کرده باشد.
معیار 2 س اولویت به کسانی داده خواهد شد که با وجود منابع محدود، محدودیت های فرهنگی و امنیتی و کمبود ارتباطات و حمایت های حکومتی/سیاسی برای کمک با زنان تلاش نموده باشد.
معیار 2 ش کسانی که در پروژه های تقویت زنان کار نموده است و برای زنان خانوادۀ خویش دسترسی به حقوق اساسی و آزادی را نه داده باشد به صفت قهرمان انتخاب شده نمی توانند. آنها باید این تغییر را از خانواده خویش آغاز نمایند و بعد در سدد تغییر جامعه باشند.
معیار 2 ص قهرمان باید در جامعه/ یا در موسسۀ که کار می نماید، شهرت خوب داشته باشد.

 

قهرمان چه چیز را دریافت خواهد کرد؟

 1. شناسایی و جایزه: مراسم اعطای جایزه در کابل برگزار خواهد شد که در آن مقامات بلندپایۀ حکومت و موسسات بین المللی اشتراک خواهند داشت. نتیجۀ اصلی این جایزه اینست تا قهرمانان را برای کار که آنها بخاطر حمایت از زنان در افغانستان انجام داده اند، به رسمیت بشناسد و همچنان پیام آنها را از طریق رسانه های اجتماعی و رسانه های سنتی ترویج دهند.
 2. تصدیق نامه: به قهرمانان تصدیق نامه نیز اهدا خواهد گردید که در آن از شجاعت و کار آنان قدردانی و ستایش صورت خواهد گرفت.
 3. جوایز دیگر: جوایز دیگر هم از طرف حمایت کنندگان این جوایز به قهرمانان اهدا خواهد گردید. بطور مثال برنامه های ارتقای ظرفیت

اسناد مورد نیاز

کسی که برای جوایز قهرمان درخواست می نماید (یا هم کسی را برای جایزه نامزد می سازد) باید اسناد ذیل را تسلیم نماید:

 • فورم درخواستی تکمیل شده
 • کاپی تذکرۀ درخواست کننده یا نامزد
 • مکتوب از مرجع نامزد کننده
 • لینک رسانه های اجتماعی درخواست کننده در صورت که موجود باشد

حذف از پروسه

درخواست کننده گان بر اثر دلایل ذیل از ارزیابی بیشتر اسناد شان سلب صلاحیت خواهند شد:

 • در صورت عدم تسلیمی اسناد مکمل ذکر شده، درخواستی رد خواهد شد.
 • موجودیت هر نوع تضاد منافع و عدم رعایت نیاز های پروسه درخواست دهی مانند تسلیم نکردن تمامی اسناد مورد نیاز
 • ارایۀ معلومات و اسناد حمایوی نادرست و گمراه کننده
 • هنگام نیاز، ناتوانی در ارایۀ اسناد کافی برای بررسی
 • برخورد غیراخلاقی بشمول سابقۀ جرمی

روش های تسلیم دهی درخواست نامه

 1. درخواست نامۀ مستقیم: ازطریق این روش، یک فرد می تواند مستقیماً برای جوایز قهرمان درخواست دهد. مثلاً خود را نامزد کردن به جوایز قهرمانان
 2. نامزد شدن از طریق یک مرجع: در چنین حالت، رئیس یک موسسه می تواند کارمند خویش را به جوایز قهرمان نامزد سازد و خود رئیس آن موسسه می تواند به نمایندگی از کارمند خویش، اسناد وی را تسلیم نماید. در ادارات دولتی، سوپروایزر میتواند کارمند خود را کاندید کند.

چگونه درخواست کنیم؟

 1. آنانی که واجد شرایط معیار باشند و در ولایات کابل، هرات، بلخ، قندهار و ننگرهار بدوباش و کار میکنند، از ایشان دعوت به عمل می آید تا با ارسال درخواست نامۀ خویش به پُست الکترونیکی communications@promotewig.com درخواست دهند.
 2. بعد از دریافت درخواست نامۀ شما، ایمیل تائیدیه به شما ارسال خواهد شد.

آخرین تاریخ درخواست دهی: ۳۱ اگست 2018

جزئیات و فورم های درخواستی در مورد جایزه قهرمانان را میتوانید از وزارت امور زنان در کابل، ریاست های امور زنان در ولایات و یا از طریق ویب سایت این وزارت  بدست آورید. علاوتا شما میتوانید،  این فورم را از طریق ویب سایت نهاد برابری برای صلح و دموکراسی با مراجعه به لینک زیر بدست اوردید:

http://www.epd-afg.org/wp-content/uploads/2018/07/1-Champion-Awards-Application-Form_Dari.doc

 

اطلاعیه در مورد برنامه جوایز قهرمانان

اعلامیه مطبوعاتی

0001